Privacy verklaring

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op een natuurlijk persoon. Holistic 4you verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Wanneer jij je aanmeldt voor één van mijn diensten verwerk ik de gegevens die je zelf verstrekt, zoals:

 • Achternaam
 • Voornaam
 • Adres
 • Telefoonnummer (vast en mobiel)
 • Geboortedatum
 • Functie
 • E-mailadres

Wanneer je een coachtraject bij mij aangaat, zal ik ook bijzondere persoonsgegevens verwerken, zoals:

 • Informatie over persoonlijke- of team situatie
 • Informatie over de wensen qua persoonlijke ontwikkeling
 • Informatie over studie en werk
 • Informatie over leefsituatie (alleenstaand, samenwonend/getrouwd, kinderen)
 • Gegevens over jouw ontwikkeling
  Om jou tijdens een coachtraject zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, heb ik deze bijzondere gegevens nodig. Deze gegevens worden door jou verstrekt, ik schakel hiervoor uiteraard geen andere partijen in. De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt. Deze wordt nooit verkocht of doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden en zal uiteraard als zeer vertrouwelijk worden behandeld.

Doel van de verwerking

 • Het verzorgen van coachtrajecten
 • Het onderhouden van contact
 • Het bieden van begeleiding op maat
 • Een goede en efficiënte dienstverlening
 • Het verrichten van administratieve handelingen
 • Het beheren van het klantenbestand
 • Verbetering van mijn dienstverlening
 • Rapportage en analyse aan opdrachtgevers (met jouw toestemming)
 • Facturatie, innen van gelden en het eventueel nemen van incassomaatregelen
 • Marketing (met jouw toestemming)
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen

Op welke wijze gaat Holistic 4you met de gegevens om?
Holistic 4you deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, met inachtneming van de hierboven genoemde doeleinden. Ik heb passende technische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.

Dossier
Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik als Holistic 4you een dossier aanleg. Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden, in overleg, in het dossier gegevens opgenomen die voor je begeleiding noodzakelijk zijn en die ik, alleen na jouw expliciete schriftelijke toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld de huisarts. Ik doe mijn uiterste best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat:

 • Ik zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens.
 • Ik ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.
 • Mijn hostingbedrijf ervoor zorgt dat alle (web)formulieren en e-mails versleuteld worden verzonden met een SSL certificaat.

Als coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit je dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alléén met jouw expliciete schriftelijke toestemming.
 • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en je expliciet om schriftelijke toestemming vragen.

Bewaartermijnen
De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard. Je persoonsgegevens worden niet buiten de EU of aan een internationale organisatie doorgegeven.
Je hebt recht op inzage, correctie en verwijdering van je persoonsgegevens.
Je hebt het recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking altijd in te kunnen trekken. Als je vermoedt dat jouw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet, dan kun je een privacy klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Je hebt het recht om schriftelijk een verzoek tot het eerder verwijderen van jouw persoonsgegevens in te dienen. Ik zal dit verzoek inwilligen mits ik geen gerechtvaardigde belang heb om deze gegevens toch te bewaren. De termijn van 7 jaar geldt, tenzij er voor mij verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Contactformulier en blog
Deze website maakt gebruik van een contactformulier. Daarin worden persoonsgegevens (je naam, e-mailadres en telefoonnummer) opgeslagen. Dat gebruikt Holistic 4you alleen om contact met je op te kunnen nemen. Deze persoonsgegevens zullen nergens gedocumenteerd en opgeslagen worden. Indien je reageert op een blog, dan wordt er een e-mailadres opgeslagen, inclusief IP-adres. Dat blijft op deze website staan zolang jouw reactie erop blijft staan. Je e-mailadres is alleen voor Holistic 4you zichtbaar en je naam en eventuele website zijn voor iedereen zichtbaar. Je persoonsgegevens worden bewaard zolang jouw reactie op een blog of in het contactformulier op de site blijven staan.

Privacy op de factuur
Op de factuur die je ontvangt staan de volgende gegevens:

 • Je naam, adres en woonplaats
 • De datum van de coaching sessie
 • Een korte omschrijving van de begeleiding, zoals bijvoorbeeld ‘coaching’
 • De kosten van het consult